Bạn đồng ý với điều khoản sau đây khi dùng mẫu đơn này: Mọi bình luận sẽ qua xét duyệt trước khi cho đăng. Cảnh báo - không phải nội dung nào cũng được đăng tải. RFA có quyền sử dụng bình luận của bạn trong bất kỳ hình thức truyền thông nào của RFA.